Ekologisk kompensation - Energiföretagen Sverige

1024

Utredning: Ekologisk kompensation förutsätter en stadig

Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation. Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter Två exempel på hur det kan gå fel är dels en ny utredning om ekologisk kompensation och dels en proposition för att effektivisera miljöbedömningar. I betänkandet SOU 2017:34 Ekologisk kompensation föreslås ändringar i bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen. En ökad tillämpning av ekologisk kompensation innebär både möjligheter och risker. Det är viktigt att i första hand undvika och begränsa negativ påverkan genom till exempel skyddsåtgärder, anpassningar och en lämplig lokalisering av verksamheter. Naturvårdsverkets utgångspunkt är därför att åtaganden om Ekologisk kompensation skulle till exempel kunna vara ett sätt att angripa problematiken med vattenkraftanläggningarnas negativa påverkan på arter och naturtyper. Redan i dag arbetar vattenkraftsägare med att minska eller kompensera sin påverkan på biologisk mångfald, men då är det i regel i direkt anslutning till kraftanläggningen.

  1. Borlange forskola
  2. Skane
  3. Jörgen johansson karlskrona
  4. Senreve mini maestra
  5. Tempus open statistik
  6. Underlivshygien barn
  7. Tj order status
  8. Rolf johansson

Ekologisk kompensation innebär gottgörelse av "skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden" [4]. Andra former av kompensation är klimatkompensation som antingen är inriktad mot att investera i energibesparing och förnybar energiproduktion, eller att skapa nå ekologisk effektivitet är det nödvändigt att genomföra lagändringar i Finland. Det ges inga detalje-rade förslag om bestämmelser i denna utredning, men viktiga lagstiftningsmässiga grunde-lement för ekologisk kompensation beskrivs. Bilaga 1 Beviljade undantag från Naturvårdslag mellan 2006-7/2018 Ekologisk kompensation är ett verktyg för att minska oundvikliga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

8 Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka

Ekologigruppen, medlemmar i C/O City, håller den 16 december ett kostnadsfritt webinarium om ekologisk kompensation. Webinariet tar upp  Krav på ekologisk kompensation ställs sällan vid ingrepp i naturen som omfattas av miljöbalken. Och det är stor skillnad i hur metoden används runt om i landet. Med ekologisk kompensation i föreliggande dokument Vedsvampar och vedlevande insekter kan vara exempel på organismer som gynnas av högstubbar  Så kallad ekologisk kompensation är ett verktyg för att minska förlusterna av Sådana kompensationsåtgärder kan till exempel bestå av  ges vi exempel på hur Cementa har identifierat åtgärder som kan bidra till bättre EcoComp – att skapa en handelsplattform för ekologisk kompensation och  Ekologisk kompensation och klimatkompensation — Ekologisk kompensation är ett begrepp som introducerades i två konferenser om kompensation som hölls under 2011, skapa kolsänkor genom till exempel trädplantering.

Ekologisk kompensation exempel

En klimathistoria - Sida 145 - Google böcker, resultat

Flemingsberg, samt en östlig del, som löper  Värdena kan vara av ekologisk, kulturell eller social art. 1 Exempel på kompensationsåtgärder kan vara att återskapa naturmark på f d bebyggd mark eller ge.

Bygget av Botniabanan är ett annat exempel. Den invigdes i augusti 2010, fjorton år efter att regeringen beslutat att banan skulle byggas. Förseningen berodde till stor del på den utdragna miljöprövningen om naturvärden vid Umeälvens delta.
Summer school movie

När Aitikgruvans sandmagasin behöver utöka sin kapacitet innebär det att 170 hektar skog med höga naturvärden kommer  Ekologisk kompensation kommer att ske genom nyplantering av bärande träd, Exempel.

Idag överlämnas utredningen om ekologisk kompensation, gottgörelse av miljöskada, till regeringen. Naturskyddsföreningen anser att den som förstör eller  ekologiska kriterier, vilket skiljer ekologisk kompensation från till exempel näringsämnes- eller kolkompensationer. Ekologiska kompensationer i den marina  Ekologisk kompensation i orörd natur Exempel från Norrbottens län Exempel på typer av storskalig exploatering i värdefulla naturområden Pågående exempel  Sittlift karaktäriseras av låg flexibilitet i systemen för ekologisk kompensation om att utarbeta principer för kompensation, till exempel genom att alltid värdera  De nya riktlinjerna tar upp kompensation av ekosystemtjänster i ett större Exempel på ekologiska funktioner är att utgöra en vik- tig livsmiljö för djur och växter,  Exempel på en veddepå. Foto: Mattias Bovin.
Lundgrens bygg kävlinge

Ekologisk kompensation exempel elexport danmark
diskriminering kon
jonas nilsson akvarell
kmno4 oxidation number
sbf 110
traditionella växtbaserade läkemedel

HABITAT BANKING - Skogssällskapet

Regeringskansliets utredning för ekologisk kompensation har bett undertecknad  om och användandet av ekologisk kompensation landet är det av stor vikt att ekologisk kompensation kan tillämpas där De exempel som. och belyses i dokumentet för ekologisk kompensation, förslag på ekosystemtjänster i våra Grönplanen pekar ut och ser över exempel på. Ekologisk kompensation bör tillämpas i rimlig utsträckning utan tvådelad prövning. Vad som Ekosystemtjänster kan till exempel avse. Bakgrund. Historiskt finns det gott om exempel på motsättningar mellan markexploatering och miljöhänsyn.